Whistleblowing

Vážení kolegové,
dne 31.8.2023 vešla v platnost Směrnice o řešení oznámení společnosti na základě směrnice EU o Whistleblowingu.

O co se jedná?

Termínem whis­tleblowing oz­načujeme situaci, kdy osoba upozorní na nekalé, neetické nebo nezákonné jednání. Často může jít o korupci, ale také o ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí. Cílem whistleblowingu je zabránit nehodám, škodám na zdraví a životním prostředí.

Whistleblower

Whistleblower je v doslovném překladu ten, který zapíská na píšťalku, když se nehraje podle pravidel.

Oznamovatel

Oznamovatel je český termín pro whistleblowera, a označuje tedy osobu, která upozorňuje na nějaké nekalé, neetické či protiprávní jednání, jehož se stala svědkem.

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů vychá­zí z legislativních opatření, jako je například whis­tleblowingová směrnice EU, nebo český zákon o ochraně oznamovatelů. Oznamovatel totiž svým jednáním vystavuje riziku svůj profesní i osobní život a strach z odvety je také hlavním důvodem, proč se lidé bojí nekalé jednání nahlašovat.

Oznámení

Oznámení o po­dezření na nekalé, neetické či protiprávní jednání by mělo obsahovat co nejvíce informací. Ačkoli oznamovatel automaticky spadá pod ochranu zákona a/nebo směrnice o whistleblowingu, všechny informace musí být pravdivé, jinak se na něj ochrana whistleblowingové směrnice ani zákona nevztahuje. Důležité je podpořit tvrzení důkazy, které pomohou při prošetřování podaného oznámení. Oznamovatel by si měl také rozmyslet, zda chce podat oznámení anonymně, nebo zda sdělí organizaci a řešiteli oznámení své jméno. Oznamovatel není povinen z anonymity vystoupit ani později, pokud se tak sám nerozhodne.

Oznámení můžete podat prostřednictvím emailu whistleblower@mpservis.cz nebo se obrátit na číslo +420 607 040 294. Osoby zodpovědné za přijetí oznámení jsou Miroslav Teplý a Petr Nosek. Pokud by se oznámení o podezřelé skutečnosti týkalo zmíněných osob nebo by byly ve střetu zájmů, další osobou přijímající oznámení je Anna Moučková.